Nedbemanning


Når man nedbemanner må virksomheten si opp sine ansatte eller en del av sine ansatte.

Søk om gratis advokat

Nedbemanning


Når man nedbemanner må virksomheten si opp sine ansatte eller en del av sine ansatte. Virksomheten har gjerne dårlig tid fordi det påløper lønnskostnader for hver dag som går. Har virksomheten mistet oppdrag vil inntektene gå ned. Virksomheten har da ikke råd til å sitte med alle lønnsutgiftene.

Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder også ved nedbemanning

Selv om man har dårlig økonomi gjelder reglene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven. Klarer ikke firmaet å nedbemanne raskt nok kan firmaet gå konkurs. Den ansatte vil da likevel få sin lønn gjennom Statens lønnsgarantiordning. Den ansatte er dermed sikret ganske godt uansett. Den ansatte vil dermed ikke ha like stor interesse i at dette går raskt.

Her kan du lese mer om Statens lønnsgarantiordning på nav.

Som ansatt vil du ha krav på 6 måneders lønn her.

Hva må arbeidsgiver gjøre?

Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig drøfte oppsigelse med den ansatte. Er det en større bedrift skal arbeidsgiver drøfte dette med arbeidstakers tillitsvalgte.

Selv om arbeidsgiver følger reglene er det ganske vanlig at en eller flere av de ansatte mener at oppsigelsen er usaklig. Det kan dermed raskt bli en tvist om gyldigheten av oppsigelsen.

Må man følge ansiennitetsprinsippet eller kan arbeidsgiver beholde den dyktigste?

Det er en del uenighet om hva som er riktig utvelgelseskriterier ved nedbemanning. De ansatte som har tariffavtale har bestemmelser om dette i Hovedavtalen. Her skal man kun fravike ansiennitet når dette har saklig grunn. Hva som er saklig grunn er mer uklart og regelen løser derfor ikke spørsmålet. Ofte kan man bruke andre kriterier som:

  • Formell utdanning og kompetanse
  • Erfaring eller reell kompetanse
  • Personlig egnethet
  • Personlige forhold hos arbeidstaker

Disse kriteriene er også de som skal vektlegges ved en ansettelse. Har arbeidsgiver drøftet kriteriene med de tillitsvalgte vil de lettere bli ansett som saklige. Særlig det siste kriteriet kan være vanskelig. Vårt råd er å bruke advokat.

Sluttpakke

Som vi ser er det veldig fort gjort for en arbeidsgiver å bomme når virksomheten skal velge ut hvem som må gå. Derfor vil de fleste arbeidsgivere gjerne forsøke å finne frem til en sluttavtale i stedet for å risikere at en oppsigelse blir satt til side. Ofte kan arbeidsgiver gi ganske store pakker som er sammensatt av mer enn penger. Det er viktig at du bruker en erfaren arbeidsrettsadvokat fra Osloadvokatene når du skal diskuterer hva som er riktig sluttpakke. Ofte sitter arbeidstaker meg ganske gode kort på hånden i en slik situasjon.

Kontakt oss