Usaklig oppsigelse av kommune


I en nylig avsagt dom av Frostating lagmannsrett ble oppsigelse av en kvinne ansatt i en kommune kjent ugyldig. Kvinnen arbeidet dels i botjenesten og dels i barnehage. Etter nedbemanninger i barnehagesektoren ble hun overført til nattevaktsstilling i botjenesten, men av helsemessige forhold kunne hun ikke fortsette dette arbeidet. I samarbeid med NAV ble det foretatt arbeidsutprøving. Kommunen kom til at kvinnen verken var kvalifisert eller skikket til arbeid innen botjenesten eller barnehagesektoren og sa kvinnen opp.

Oppsigelse må være saklig begrunnet

For at en oppsigelse skal være gyldig følger det av arbeidsmiljøloven § 15-7 at den må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Videre presiseres det i arbeidsmiljølovens § 15-7 annet ledd at en oppsigelse ikke er saklig dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. Denne regelen gjelder både i tilfeller hvor oppsigelsen er begrunnet med virksomhetens forhold og arbeidstakers forhold.

Kommunen viste i oppsigelsen til at kvinnen ikke lenger var skikket for ledige stillinger i kommunen. Det ble vist til at både kvalifikasjonskravene innen botjenesten er blitt større som følge av samhandlingsreformen, og at det også er blitt strengere kvalifikasjonskrav i barnehagesektoren. Bakgrunnen for at hun ikke lenger var skikket til stillingene var i følge kommunen at hun slet med helhetsbildet, planlegging og var lite initiativrik i arbeidssituasjon. Kommunen mente også at kvinnen ikke fungerte tilstrekkelig selvstendig.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten uttalte at det må stilles strenge krav til sannsynliggjøring av at arbeidstaker ikke lenger er kvalifisert eller personlig skikket til å fortsette i en stilling. Dette måtte særlig gjelde i en situasjon hvor arbeidstakeren hadde vært i en stilling i flere år og hadde omfattende arbeidserfaring.

Etter lagmannsrettens syn var det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort av kommunen at kvinnen ikke lenger var skikket til å arbeide i botjenesten eller som assistent i barnehage. Lagmannsretten la blant annet vekt på at ansettelsesforholdet hadde vært varig, at det ikke hadde kommet inn klager fra brukere angående måten hun utførte sitt arbeid på, og at hun hadde hatt lite fravær.

Lagmannsretten fant etter dette at oppsigelsen var usaklig og dermed ugyldig. Kvinnen hadde således krav på erstatning for sitt lidte inntektstap og krav på oppreising. Erstatning for lidt inntektstap utgjorde 140 000 kroner og oppreisningserstatningen utgjorde 80 000 kroner.

Juridisk bistand ved oppsigelse

Dersom du har spørsmål i tilknytning til oppsigelse er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.