Ferie og feriepenger


Alle arbeidstakere har krav på ferie. Men hvor mange feriedager har man krav på, og hvor mye feriepenger? 

Hvor mye ferie har du krav på?

Arbeidsgiver har etter ferieloven plikt til å sørge for at du som arbeidstaker gis ferie på minst 25 virkedager hvert år. Hverdager og lørdager er virkedager, slik at arbeidstaker vil ha krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Avvikling av ferie

Som arbeidstaker har du både en rett og plikt til å avvikle full ferie. I enkelte tilfeller kan arbeidstaker likevel nekte å ta ferie. Forutsetningen er at feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Skal bedriften du jobber i stanse virksomheten helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, vil det ikke være adgang til å nekte å ta ferie. Slik stans i driften er typisk under fellesferien.

Erstatningsplikt

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sin plikt til å sørge for at arbeidstakeren tar ferie, vil det foreligge et lovstridig forhold. Dette kan medføre erstatningsplikt for arbeidsgiveren.

Hvor mye feriepenger?

Feriepengene skal utgjøre minimum 10, 2 % av feriepengegrunnlaget, altså av det du tjente i inntektsåret. For arbeidstakere over 60 år, skal feriepengene utgjøre minimum 12,5% av feriepengegrunnlaget.

Feriepengegrunnlaget

Feriepengene beregnes som nevnt ut fra det man har fått som arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Det er imidlertid slik at ikke alle utbetalinger inngår i feriepengegrunnlaget. Det skal eksempelvis ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte.

Dersom bonus og provisjonsbasert lønn er resultat av personlig arbeidsinnsats, skal dette inngå i feriepengegrunnlaget.

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret.

Når utbetales feriepengene?

Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. I praksis utbetaler de fleste virksomheter feriepengene i en bestemt måned, gjerne juni måned.

Det er ikke anledning til å inkludere feriepenger i lønn, unntatt når dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Osloadvokatene hjelper deg

Ved spørsmål om feriepenger, ta gjerne kontakt med arbeidsrettsadvokat Anne Kathrine Fokk på epost fokk@advokat.no eller på telefon 920 39 174. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.