Virksomhetsoverdragelse


Flere arbeidstakere opplever at bedriften skifter eier. Det er ofte slik at skifte av eier ikke medfører annet enn et skifte av firmanavn.

Søk om gratis advokat

Virksomhetsoverdragelse


Skal bedriften skifte eier? 

Flere arbeidstakere opplever at bedriften skifter eier. Det er ofte slik at skifte av eier ikke medfører annet enn et skifte av firmanavn.  Det forekommer likevel mange tilfeller der virksomhetsoverdragelse medfører en drastisk endring av arbeidshverdagen for mange arbeidstakere. Hva gjør du når arbeidshverdagen blir snudd til en kamp om å beholde opprinnelige og etablerte rettigheter? I slike situasjoner er det viktig å ha kjennskap til at arbeidsmiljøloven kapittel 16 regulerer arbeidstakernes rettigheter ved en virksomhetsoverdragelse.

Ved salg av en bedrift vil det ofte være fristende for oppkjøperen å presentere nye og endrede arbeidsavtaler for de ansatte, eller å fjerne etablerte bonusordninger og frynsegoder. Hensikten med reglene som gjelder ved virksomhetsoverdragelse er derfor å sikre at arbeidstakeren ikke mister sin stilling eller sine rettigheter som følge av endringer på arbeidsgiversiden.

Hvilke rettigheter er vernet? 

1.Vern mot oppsigelse

For det første er det sentralt at selve virksomhetsoverdragelsen ikke kan benyttes som begrunnelse for å gå til oppsigelse. Dersom en arbeidstaker blir oppsagt samtidig med virksomhetsoverdragelsen, må arbeidsgiveren bevise at oppsigelsen skjer uavhengig av overdragelsen, altså at det foreligger grunnlag for oppsigelse etter de alminnelige reglene. I motsatt fall vil oppsigelsen være ugyldig.

2. Vilkår og pensjon

Ved virksomhetsoverdragelsen vil den nye eieren overta alle ansatte med deres avtalte vilkår. Også pensjonsordninger, herunder alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon  skal overføres til den nye arbeidsgiveren. Men arbeidsgiveren har anledning til å benytte seg av egne pensjonsordninger dersom han allerede har dette. For arbeidstakeren kan dette medføre en dårligere pensjonsordning enn hos den tidligere arbeidsgiveren.

Reservasjonsretten 

Arbeidstakeren kan velge å reservere seg mot å følge med til den nye arbeidsgiveren. I realiteten innebærer dette at arbeidsforholdet opphører på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen. Arbeidstakeren må i så fall underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan likevel ikke være kortere enn 14 dager etter arbeidstakeren fikk informasjon om overdragelsen. Dersom reservasjonsretten benyttes, vil arbeidstaker gis fortrinnsrett hos nåværende arbeidsgiver i 12 måneder fremover, dersom vedkommende har vært ansatt i virksomheten i 12 måneder siste to år, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3 tredje ledd.

Kontakt oss